Platforma e transferit të parave

Kjo platformë mbështetet në një softuer të përshtatur sipas standardeve ndërkombëtare dhe prakitkave më të mira për transferimin e parave. Platforma është e dizajnuar dhe e sigurt për të shërbyer si një vegël për pagesa elektronike dhe transfer të parave bazuar në UNIREF dhe metodën GYRO të pagesave. Kjo platformë përfshinë edhe cloud-infrastrukturën, hosting si dhe trajnimin e përdoruesve.