Sistemi për menaxhimin e të dhënave të gjykatave

Ky projekt është zhvilluar nën programin “Kosovo Constitutional Justice Initiative”, impelementuar nga “East West Management Institute” nën mbështetjen e qeverisë së Britanisë së Madhe.

Ky është një sistem gjithëpërfshirës për menaxhimin e të dhënve në gjykata (Court Data Management System – CDMS) i cili shfrytëzohet për menaxhimin e të dhënave në Gjykatën Kushtetues të Republikës së Kosovës. Sistemi është një vegël e vlefshme për gjykatësit dhe personelin tjetër të gjykatave, me që ai mundëson ruajtjen e të dhënave për rastet, menaxhimin e procedurave gjygjësore, detyrave dhe afateve. Poashtu mund të gjeneroj raporte për raste që janë duke u trajtuar apo raste që janë trajtuar më pare.