Zhvillimi i softuerëve

ePayTech mund të ofroj softuerë të ndryshëm të dizajnuar sipas porosisë dhe kërkeses së së klientit, në cilen do prej ketyre platformave: Windows, Web, Teknologji Mobile, CMS, Databazë, Shërbime në rrjetë.

  • Zgjidhje Afariste
  • Menaxhimi i zingjirit të furnizimit
  • Planifikimi i resurseve të ndërmarrjeve
  • e-Bankingu
  • e-Qeverisja
  • e-Ndërmarrjet publike
  • e-Pagesat
  • e-SMS Marketingu